ماشین آلات و مین های زمینی است

package-1

هوا و خاک کره زمین سیناپرس خبرگزاری علم و فرهنگ sinapress

22 آوريل 2015 آلودگی بصری این آلودگی مربوط به گسترش خطوط برق در شهرها، تابلوهای تبلیغاتی در کنار جاده ها، ویرانه های حاصل از زلزله یا سیل، ذخیره سازی آهن آلات در شهر و چنین وقایعی هنوز هم در نقاط مختلف کره زمین به وقوع می پیوند و حتی با وجود امکانات امروزی، پاکسازی میدان های مین کاری بسیار خطرناک و زمانگیر است

package-1

موج گرفتگی یک تن در اثر انفجار مین در قصرشیرین خبرآنلاین

1 سپتامبر 2016 همچنین سال گذشته به علت انفجارهای مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی به ماشین آلات کشاورزی و دستگاه های مین روب که در قصرشیرین مشغول فعالیت بودند، خسارت هایی وارد شد و چندین راس احشام عشایر منطقه نیز تلف شدند جشن پاکسازی 700 هزار هکتار از زمین های آلوده به مین استان کرمانشاه بهمن ماه سال 91 با حضور

package-1

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

21 آوريل 2015 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1395 از ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨ ﺮوج ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ ﻣﺎده 4 ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ 50 آن ﺑﺨﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي داراي ﻣﺠﻮز ﯾﺎ ﭘﺮ واﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ

package-1

UN Afghanistan – UN70

بر علاوه محصلین اکادمی ویسا در کندهار، اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و مقام های ملل متحد در او گفت افغانستان یک مورد ویژه است که در آن ما می توانیم دو دستاوردهای خود را آب آشامیدنی و کمک به ریشه کن کردن مین های زمینی از سازمان ملل ستایش بعمل آورد ما ماشین آلات جدید و آموزش در مورد چگونگی استفاده از تخم های اصلاح شده ارائه کرد

package-1

نتايج آمارگيری از كرايه ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده درگاه ملی آمار

ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ ي اول 1395 9 ﻣ ﺸﺨﺼﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺮح ﻫﺪف ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﮔﺮدآوري آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮا در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻫﺪف ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻨﺘﺨﺒ ﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ در دوره آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن

package-1

یک مسوول سهم ایران از تجارت جهانی سنگ های قیمتی ناچیز است خانه معدن

28 فوریه 2018 مدیر موزه علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت امروز حجم تجارت جهانی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به یکهزار میلیارد دلار می رسد، اما به گفته وی صادرات سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایران به شکل خام صورت می گیرد و سنگ های فراوری شده بدلیل نبود یا کمبود ماشین آلات سهم چندانی در صادرات

package-1

۲۰ میلیون مین در خاک ایران؛ برجای مانده از دوره جنگ تحمیلی

21 نوامبر 2011 آموزش خطرات مین، کمک به مصدومین، تهیه و تامین تجهیزات و ماشین آلات پاکسازی و به سایر کشور‌ها اعلام کرد در این راستا سردار بله، چون رزمندگان ما اساسا هیچ نوع مینی را در زمین کار نگذاشتند و واهند گذاشت بلکه تمامی مناطق آلوده به مین توسط رژیم بعث عراق آلوده شده است البته ۱۷ کشور دنیا در این زمینه به رژیم

package-1

مين

ایران در حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های به‌جا مانده و عمل‌نکرده جنگ ایران و عراق است که نظامیان عراقی در زمان اشغال این مناطق در زمین تعبیه کرده‌اند ۱ دولت ایران نیز همچنان به تولید، استفاده و صادات مین‌های ضدنفر ادامه می‌دهد و معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه موثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است

package-1

دولت عراق از دادن نقشه میادین مین به ایران خودداری می‌کند خبرگزاری مهر

8 نوامبر 2011 علاوه بر مین، بیش از دهها میلیون مواد منفجره و بمب های خوشه ای نیز پس از جنگ در کشورمان به جا مانده است بوده و از تاریخ آن حدود 20 سال می گذرد و عمدتا در عمق رفته اند کشف آن برای ما مشکل شده است، کشور ما از توانمندی خود جهت از بین بردن مین ها از ماشین آلات ساخت خود مانند تفتان 2 و تانک مین کوب استفاده می کند

package-1

ویدانما شبکه اجتماعی چند رسانه ای وقتی پهپادها به کمک صنعت

این پرنده های رباتیک با ترساندن پرندگان از محصولات کشاورزی به خوبی محافظت میکنند ۰۴ آذر ۱۳۹۶ در عین حال این پهپاد 200 برابر از سایر تکنولوژی های شناسایی مین های زمینی ارزان تر است پهپادهای مین یاب حسنی قرار ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی که اتوماتیک و تمام اتوماتیک هستند برای راحتی کار کشاورزان تمام حقوق این

package-1

انفجار مین جان چوپان را گرفت آنا

21 دسامبر 2016 همچنین سال گذشته به علت انفجارهای مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی به ماشین آلات کشاورزی و دستگاه های مین روب که در قصرشیرین مشغول فعالیت بودند، خسارت هایی وارد شد و چندین راس احشام عشایر منطقه نیز تلف شدند جشن پاکسازی 700 هزار هکتار از زمین های آلوده به مین استان کرمانشاه بهمن ماه سال 91 با حضور

package-1

مین و زندگی انواع مين و ميادين مين

16 آگوست 2017 همچنین سال گذشته به علت انفجارهای مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی به ماشین آلات کشاورزی و دستگاه های مین روب که در قصرشیرین مشغول فعالیت بودند، شهرستان سقز از جمله شهرهای استان است که بخشی از زمین های آن آلوده به مین است که بر اساس اعلام فرماندار ویژه سقز در همایش 39 بایسته ها و راهبردهای مقابله با

package-1

عصر پیشرفت ربات مین یاب

طبق نظر كارشناسان پس از جنگ در بيش از 2 4 هكتار بالغ بر 000 000 16 مين هاي گذاشته شده توسط عراق باقي مانده بود كه همچنان در منطقه موجود است با بازگشت اهالي و اوتاوا نپیوسته است هرچند مصر از طرف آمریکا با ارائه ماشین آلات سنگین حمایت نسبی می‌شود اما ایران به دلیل تحریم آمریکا، همچنان درگیر مشکلات خنثی‌سازی است

package-1

استفاده از نانوتکنولوژی برای تولید گیاهان مین‌یاب فردانما

4 دسامبر 2016 محققین با استفاده ازنانوتکنولوژی گیاهان مین‌یاب را تولید کرده اند که می تواند مولکول‌هایی که در مین‌های زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرند را تشخیص دهد آزمایشگاه استرانو قبلاً کاربردهایی دیگری برای گیاهان بهبودیافته به کمک فناوری نانوبیونیک گیاهی ارائه کرده است این گیاهان قابلیت‌های جدیدی همانند

package-1

خودروی مهندسی رزمی یاک جنران

در طول زمان و با استفاده از تجارب بدست امده در طول جنگ های اتفاق افتاده ، کارشناسان و متخصصین این نیروها و خودروها دست به تولید ماشین الات پیشرفته ایی زده اند تا نیازهای واحد های رزمی خود را بر آورده سازند در ادامه یکی این خودرو مهندسی رزمی در همان سطح از محافظت در برابر مین های زمینی قرار دارد که تانک ليوپارد 2 از آن برخوردار است

package-1

هوا و خاک کره زمین سیناپرس خبرگزاری علم و فرهنگ sinapress

22 آوريل 2015 آلودگی بصری این آلودگی مربوط به گسترش خطوط برق در شهرها، تابلوهای تبلیغاتی در کنار جاده ها، ویرانه های حاصل از زلزله یا سیل، ذخیره سازی آهن آلات در شهر و در حال حاضر شبکه های مختلفی برای کشف و انهدام مین های زیرزمینی وجود دارد که بزرگترین آن، کمپین بین المللی برای ممنوعیت مین های زمینی ICBL است

package-1

مین‌کوب quot تفتان quot ایرانی را بهتر بشناسیم تصاویر و مشخصات

3 ژانويه 2017 پاکسازی میادین مین به وسیله انسان، هم وقت‌گیر است و هم احتمال تلفات آن بسیار زیاد می‌باشد به این روش، quot پاکسازی با ماشین‌آلات یا مین‌کوب quot گفته می‌شود محور نیز فعال شده و در نتیجه گردش محور، زنجیرها هم شروع به گردش نموده و به زمین اصابت می‌نمایند بر اثر این ضربات، مین‌های مدفون در زمين منفجر می‌گردند

package-1

اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠّﻲ ﻣﻘﺮرات دوازدﻫﻢ ﻣﺒﺤﺚ اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺪرك ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠّـﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺑﺰار، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت، دارﺑﺴﺖ ﻫﺎ، ﻧﺮدﺑﺎن ﻫﺎ، ﺟـﺎن ﭘﻨـﺎه ﻫـﺎ، ﺳﻜﻮﻫﺎ، راﻫﺮوﻫﺎ و

package-1

مین و زندگی پاکسازی میادین مین

در پیامی که جهت این حرکت نمادین در اختیار مین و زندگی قرار گرفته ،آمده است آگاه سازی و آموزش ساکنین مناطق آلوده به مین تا زمان پاکسازی کامل مین های زمینی میادین مین و شناسایی و جمع آوری و انهدام گلوله های عمل نکرده و امداد و کوبش با ماشین آلات

package-1

مین، انفجار و جنگی که پس از 26 سال هنوز قربانی می‌گیرد – ایران بدون

18 ا کتبر 2014 اما منبعی مانند سازمان نظارت بر مین‌های زمینی و تسلیحات جمعی که وابسته به سازمان ملل متحد است، از تعیین رقم برای مین‌های پنهان به‌طور کلی پرهیز می‌کند و ارقام را در این باره عموما غیرواقعی می‌داند با این حال همین سازمان نیز ایران را در جدول آلوده‌ترین کشورها قرار می‌دهد، کنار افغانستان، آنگولا، بوسنی و هرزگوین،

package-1

دریافت کاتالوگ شرکت رنجبران لیان ماشین

فرستنده های لیزری با قابلیت شیب دهی نسبت به تراز ، به منظور کاربردهای متنوعی در زمینه های صنعتی و عمرانی مانند راه ، تونل ، کانال های آب یا زه کش ، تسطیح و شیب بندی زمین های کشاورزی و سایت های نیروگاهی ، خطوط انتقال ، معماری و قابل استفاده بوده و مکانیسم آن به این صورت است که یک صفحه نور لیزر باریک ، موازی

package-1

معنی mine دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی نقب، مین، کان، راه زیر زمینی، مال من، مرا، خودم، خودمانی، کندن، معدن کردن، واژه mine در جمله های نمونه عقاید سیاسی شما با عقاید من تقریبا در یک راستا است زمین شناسی یک منطقه از زمین و تمام ساختارها ، ماشین آلات ، ابزار ، تجهیزات

package-1

چین CHINA وب سایت رسمی گروه تورهای ویرگول

چین با نام رسمی جمهوری خلق چین کشوری است که در شرق قاره آسیا قرار گرفته است دیگر زبان های چینی عبارتند از کانتونی وو که جیا مین دونگ جین و استیل زغال سنگ ماشین آلات نفت و پتروشیمی اسباب بازی کفش و لوازم الکترونیکی است فراورده های اصلی کشاورزی نیز شامل برنج گندم سیب زمینی ذرت بادام زمینی چای

package-1

سابقه تاریخی تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی در ایران دنیای اقتصاد

10 مارس 2014 طرح های توسعه راه‌های زمینی و ریلی و آب را هه های کشور در برنامه‌های توسعه کشور در ادوار گوناگون، بیانگر آن است که برای تحقق این برنامه ها صنعت ماشین‌آلات راهسازی با چه فرصتی برای تجهیز و ارتقا روبرو است به همین ترتیب هدف‌گذارهای صورت گرفته در برنامه پنج‌ساله و در سند چشم‌انداز توسعه کشور در بخش معدن، که

package-1

ﭼﯿﭙﺲ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ

واژه ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺎري ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑـﻪ ﭼﯿـﭙﺲ و ﻓـﺮﻧﭻ ﻓﺮاﯾـﺰ ﺧـﻼل ﺳـﻮﺧﺎري ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در آﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻣﯿﻦ ﻣـﺎده اوﻟﯿﻪ، 270 روز در ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤـﺼﻮل ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 1080

package-1

Official Gazette of Afghanistan

من مستحقینو ته دځمکو ور کولو افغانستان در مورد توزیع زمین بسسه په هکله په افغانستان کی زیار ایستو نکو توزيعز مین بطور رایگان برای ته دوړیا تجارتی ریاست دیوان تجارت ماشین خیاطی، عراده جات و پرزہ جات استیناف عالی مرکزی به ثبت اموال کیلامی، چینی باب، سامان برق رسیده است شیشه تعمیراتی و خوراکه باب

package-1

هفت ک مریوانی بر اثر انفجار مین زخمی شدند تصاویر تابناک

19 ا کتبر 2013 جناب سرباز قدیمی، مینهای باقیمانده که به دلیل بارندگی و رانش زمین یا سر نیزه و یا قطعات فلزی ماشین الات بر می خوری که خیلی وقتگیر است

package-1

تانکی که مین ها را ریز ریز می کند آفتاب

23 جولای 2018 HALO سازمانی است که با هدف پاکسازی جهان از مین ها از سال ۱۹۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده است در همین راستا آنها با شرکت ماشین آلات MMD همکاری کردند این شرکت ماشین های حفاری عظیم کشاورزی می سازد که زمین های مملو از صخره و

package-1

دولت عراق از دادن نقشه میادین مین به ایران خودداری می‌کند خبرگزاری مهر

8 نوامبر 2011 علاوه بر مین، بیش از دهها میلیون مواد منفجره و بمب های خوشه ای نیز پس آموزش خطرات مین، کمک به مصدومین، تهیه و تأمین تجهیزات و ماشین آلات پاکسازی و با توجه به اینکه میادین مین از سالیان گذشته در عمق زمین کار گذاشته شده است

package-1

تست مین های ضد نفر و ضد زره روسی تیتر شهر

10 سپتامبر 2017 تهویه محل زندگی از لحاظ طب سنتی تهویه هوای محل زندگی عبارت است از تجدید فاقد وقفۀ هوا که در فضاهای فاقد مانع به واسطۀ حرکات عمودی و افقی تودۀ هوایی برقرار می گردد امّا در اتاق های منازل امروزی که گاه از شش جهت مسدود است باید تهویه را به طور مصنوعی ایجاد کرد

package-1

کردستان همچنان از معضل مین های دوره جنگ رنج می برد ایران آنلاین

29 ا کتبر 2016 ایران آنلاین کردستان همچنان از معضل مین های دوره جنگ رنج می برد استان‌های مرزی نیازمند تخصیص و تأمین بودجه کافی هستند پاکسازی میادین و مناطق آلوده به مین باهماهنگی وزارت دفاع و مرکز مین زدایی کشور نیروی انسانی آموزش‌دیده با ماشین‌آلات سنگین تخصصی و چک خنثی درمیادین مین آماده به کار ومستقرهستند

package-1

Images about امرپ tag on instagram Pictame

امرپ های ایرانی به مانند طوفان در نمایشگاه ماشین آلات و دستاوردهای نوین مهندسی دفاعی رونمایی شده است، اما همچنان شاهد آن هستیم که تردد نیروی های مرزبانی در مرز های آذربایجان غربی با خودرهای وانت هایلوکس و لندکروس صورت میگیرید استفاده از خودروی های محافظت شده در برابر مین و کمین یا همان امرپ می تواند تلفات احتمالی

package-1

روز جهانی روشنگری درباره خطرات مین جهان DW 04 04 2013

4 آوريل 2013 بنا بر گزارش سازمان ملل مین‌های بسیاری باید در کشورهایی همچون سومالی، سال ۲۰۰۴ شمار مین‌های زمینی کار گذاشته شده در جهان افزایش یافته است

package-1

مین ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بر اساس تعریف مندرج در پیمان اتاوا مین هر وسیله‌ای است که روی سطح زمین یا زیر خاک سرعت مین‌گذاری ۴ برابر بیش از سرعت خنثی‌سازی مین‌ها است و گردآوری مین‌های

package-1

دولت عراق از دادن نقشه میادین مین به ایران خودداری می‌کند خبرگزاری مهر

8 نوامبر 2011 آموزش خطرات مین، کمک به مصدومین، تهیه و تأمین تجهیزات و ماشین آلات پاکسازی و به سایر کشورها اعلام کرد در این راستا سردار بله، چون رزمندگان ما اساسا هیچ نوع مینی را در زمین کار نگذاشتند و واهند گذاشت بلکه تمامی مناطق آلوده به مین توسط رژیم بعث عراق آلوده شده است البته 17 کشور دنیا در این زمینه به رژیم

package-1

تانکی که مین‌ ها را ریز ریز می‌کند تاپ دیجیت

خانه middot تکنولوژی middot علمی middot محیط زیست و زمین middot نجوم و فضا middot پزشکی middot تاریخ middot Top 10 یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های ضد مین دنیا با همکاری تولیدکننده ماشین‌های حفاری HALO سازمانی است که با هدف پاکسازی جهان از مین‌ها از سال ۱۹۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده در همین راستا آنها با شرکت ماشین‌آلات MMD همکاری کردند نوشته های مشابه

package-1

مین ضد نفر کلیمور ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برخلاف مین‌های زمینی دیگر این مین دارای چاشنی کنترل از راه دور و جهت‌دار است، به این معنی که برای فعال شدن چاشنی آن نیاز به فرمان از راه دور است تا ساچمه‌های فلزی مین

package-1

مین ضد نفر ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مین ضد نفر گونه‌ای مین است که برای آسیب‌زدن به نفرات پیاده دشمن به‌کار می‌رود مین‌های ضد نفر به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند مین‌های ترکشی مین‌های انفجاری مین جهنده ترکشی آزمایش‌های مختلف نشان داده‌است که هرگاه مقدار ثابتی خرج در سه حالت زیر زمین، روی زمین و بالای سطح زمین قرار دهیم، در حالت سوم بیشترین ضایعات وارد

package-1

آﻻت ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ روش ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و راه

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻮاد ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آ ﻻﺗﻲ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓـﺖ ، از ﺣﻴـﺚ ﻇﺮﻓﻴـﺖ و ﻗﺪرت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت اﻣﺮوزي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺨﻮاﻫ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت اﻳﻨﺘﺮﻧﺎش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ وارداﺗﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن، آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗ ﺄ ﻣﻴﻦ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﻳذ ﻞ در ﺧﻄﻮط ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻫﭙﻜﻮ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻟﻮدرﻫﺎي ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪل ﻫﺎي 560

package-1

ایرنا انفجار مین درقصرشیرین یک مجروح برجاگذاشت

همچنین سال گذشته به علت انفجارهای مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی به ماشین آلات کشاورزی و دستگاه های مین روب که در قصرشیرین مشغول فعالیت بودند، خسارت هایی وارد شد و چندین راس احشام عشایر منطقه نیز تلف شدند جشن پاکسازی 700 هزار هکتار از زمین های آلوده به مین استان کرمانشاه بهمن ماه سال 91 با حضور مسوولان برگزار شد

package-1

۲۰ میلیون مین در خاک ایران؛ برجای مانده از دوره جنگ تحمیلی

21 نوامبر 2011 آموزش خطرات مین، کمک به مصدومین، تهیه و تامین تجهیزات و ماشین آلات به اینکه میادین مین از سالیان گذشته در عمق زمین کار گذاشته شده است لذا ما

package-1

ایرنا انفجار یک قبضه مین به جا مانده از جنگ تحمیلی در قصرشیرین

19 ژانويه 2017 همچنین سال گذشته به علت انفجارهای مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی به ماشین آلات کشاورزی و دستگاه های مین روب که در جشن پاکسازی 700 هزار هکتار از زمین های آلوده به مین استان کرمانشاه بهمن ماه سال چند مورد برخورد خودرو یا انسان با مین های باقی مانده از زمان جنگ تحمیلی در نواحی مرزی این استان مشاهده شده است

package-1

سفر به اعماق زمین و معادن در آلمان الی گشت

19 ژانويه 2017 این موزه به همراه ماشین آلات و سنگ های به نمایش گذاشته شده، یکی از موزه های مهم آلمان محسوب می شود که دیدن ان را به شما توصیه می کنیم بزرگ ترین نمایش در محلی سرسبز با ارتفاع ۷۰ متر که پیش از این بالای محور اصلی مجموعه معدن دورتموند قرار داشت این مجموعه در سال ۱۹۷۳ به بوخوم منقل شده و بازسازی شد اگر در موزه

package-1

مهندسین مشاور پارس آسیا

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته امضای 20 یادداشت تفاهم همکاری با شرکت های بین المللی در بخش معدن از متخصصان و مهندسان مجرب در زمینه‌ های گوناگون و مرتبط با علوم و فنون زمین و با استفاده از تجهیزات به روز نرم‌افزاری و سخت‌افزاری همواره در تلاش است Pars asia mine

package-1

فلامک ماشین

فلامک ماشین ارائه کننده دستگاه های نظافتی اسکرابر اسکرابر برقی اسکرابر کابلی اسکرابر SCRUBBER محصولات فلامک ماشین زمین شوی صنعتی Green

package-1

بخشنامه سرجمع

ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳ ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺍﺯ ﺄ ﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﮊﻩﭘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻄﻌﻲ

package-1

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﻪ وزارت معارف

ﺯﻣﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻤﺲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﻜﻞ ﻛﺮﻭﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺣﺼﻪ ﺍﺳﺘﻮﺍ ﻗﺪﺭﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﻄﺐ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﮔﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻛﺮﻩ ﻣﻜﻤﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺮﻩ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺁﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻗﻄﺒﻰ ﻗﺪﺭﻯ ﻃﻮﻳﻠﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎءً ﻗﻄﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﻳﻰ ﻛﺮﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﻰ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﻰ ﻫﺎ ﻭﺻﺤﺮﺍﻫﺎﻯ ﻫﻤﻮﺍﺭ

package-1

دستگاهی که مین‌های جنگی را مثل نقل و نبات می‌خورد تصاویر ایسنا

24 جولای 2018 یکی از مشکلات بزرگ انسان‌ها پاکسازی زمین‌های آلوده به مین است با یک کمپانی ساخت ماشین آلات معدن انگلیسی به نام quot MMD quot کمرنگ‌تر شدند

package-1

شتاب ساکنان الرقه برای بازگرداندن زندگی به شهر ديارنا

4 روز پیش ساکنان و مقامات محلی می گویند، نیازهای اولیه زندگی در دسترس است و کار برای تکمیل خروج مین ها و آوار و ادامه تلاش های بازسازی در جریان است وی گفت، بیشتر آمبولانس ها و همچنین کامیون ها و بولدوزرها و ماشین آلات مورد استفاده برای پاکسازی خرابه ها توسط ائتلاف تامین شده است و بصورت مداوم در حال عملیات هستند

package-1

اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﻮد در زﻣﯿﻨﯽ ﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﺎم مجله تولید گیاهان زراعی

6 جولای 2015 ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺑﺬر، آب آﺑﯿﺎري، ﮐﻮد داﻣﯽ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿـﺖ ﻏـﺬاﯾﯽ اﺳـ ﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و درآﻣـﺪزاﯾﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻻ ﻣﯽ

package-1

آبمیوه گلشن درباره ما

شرکت کشت و صنعت نوشینه ازجمله شرکت های پیشرو در صنایع غذایی استان آذربایجان آبمیوه در سال 1375 در شهرستان خوی در زمینی به مساحت 55000 متر مربع تاسیس شد بهره گیری از بهترین تجهیزات روز و مدرن ترین ماشین آلات ساخت کشور آلمان تولید حداقل 5000 تن انواع کنسانتره میوه و 6000 تن انواع آبمیوه تا مین کرده است

package-1

آبمیوه گلشن درباره ما

شرکت کشت و صنعت نوشینه ازجمله شرکت های پیشرو در صنایع غذایی استان آذربایجان غربی است که با فرآوری انواع میوه تازه و مرغوب، در تولید انواع کنسانتره و آبمیوه سهم بهره گیری از بهترین تجهیزات روز و مدرن ترین ماشین آلات ساخت کشور آلمان سوئیس،سوئد و اسپانیا و استفاده از تجربیات چندین ساله کارشناسان دانش آموخته

package-1

مقایسه quot قدرت نظامی ایران و عربستان quot در سال 2016 آمار و جزئیات

مقایسه قدرت نظامی ایران و عربستان در سال 2016 آمار و جزئیات توان موشکی ایران قدرت بازدارنده در منطقه غرب آسیا جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن انواع موشک های زمین به زمین، ساحل به دریا، زمین به هوا ، هوا به هوا ، هوا به زمین و پتانسیل های گسترده ای را در جهت بازدارندگی از هرگونه حمله نظامی ایجاد کرده است سرلشکر quot محسن رضایی quot

package-1

بخشنامه سرجمع

ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺍﺯ ﺄ ﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﮊﻩﭘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻥ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻛﺎﻣﻞ

package-1

ویدانما شبکه اجتماعی چند رسانه ای وقتی پهپادها به کمک صنعت

این پرنده های رباتیک با ترساندن پرندگان از محصولات کشاورزی به خوبی در عین حال این پهپاد 200 برابر از سایر تکنولوژی های شناسایی مین های زمینی ارزان تر است یکی از ماشین آلات جدید و عجیب کشاورزی رو می تونید توی این کلیپ مشاهده

package-1

سفر به اعماق زمین و معادن در آلمان الی گشت

19 ژانويه 2017 این خیلی اشتباه و کسل کننده است که یک شی را بدون هیچ زمینه ای در پشت ویترین شیشه ای قرار داده و در کنارش توضیحات کسل کننده ای ارائه شود و انتظار داشته باشند که این موزه به همراه ماشین آلات و سنگ های به نمایش گذاشته شده، یکی از موزه های مهم آلمان محسوب می شود که دیدن ان را به شما توصیه می کنیم

package-1

تفنگ پیاده ملی ام پی تی – 76 به فرماندهی نیروی زمینی ترکیه تحویل

12 فوریه 2018 امور حمل و نقل 4 هزار و 500 قبضه تفنگ پیاده ملی ام پی تی – 76 که در کارخانه اسلحه سازی کیریک قلعه موسسه صنایع شیمیایی ماشین آلات تولید می شوند، برای تحویل به فرماندهی نیروی زمینی آغاز شد

package-1

تولید آیروژل های فوق سبک از مرجع تخصصی صنایع نساجی ایران

18 فوریه 2018 ایروژل یکی از مستحکم‌ترین مواد موجود روی زمین است و گفته می شود نوع استایرنی آن از هوا نیز سبک تر است پروفسور هایی مین دوونگ گفت هر گلوله آئروژل می تواند تا ۱۶ برابر اندازه آن در ۴ ۵ ثانیه گسترش یابد – بزرگتر و بیش از سه برابر سریع تر از اسفنج های موجود در سلولز – در حالی که تمامیت

package-1

آشنایی با مین کوب های معروف ایرانی و خارجی و کار آنها آی آر ارتش

در مینکوبهای ضربه ای ؛در جلوی زره پوش یا خودرو، محوری نصب گردیده و به این محور در فواصل مختلف زنجیرهایی متصل گشته است هنگامی که خودرو شروع بکار می نماید این محور را نیز فعال نموده و در نتیجه گردش محور زنجیرها شروع به گردش نموده و به زمین اصابت می نماید بر اثر این ضربات مین های مدفون در زمين منفجر می گردند

package-1

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی

7 نوامبر 2016 دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن،صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات و صنایع وابسته ایران کان مین از پانزدهم آبانماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران فعالیت خود را آغاز نموده است در روز اول این نمایشگاه جناب آقای مهندس هاشمی استاندار محترم تهران، جناب آقای مهندس نعمت زاده مقام محترم وزارت صنعت، معدن و

Pre: كسارات المتنقلة المحجر في جنوب أفريقيا Next: منجر به استخراج سنگ معدن نیجریه